27 Μαΐου 2013

Χαλδαίοι και ΝεοπλατωνισμόςΠερίληψη του άρθρου «Χαλδαϊκή και Νεοπλατωνική Θεολογία»


Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι σημασίες που ο όρος «Χαλδαίοι» είχε στην Αρχαιότητα και στον πρώιμο Μεσαίωνα, αλλά κυρίως δίνεται έμφαση στη θέση που οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί είχαν στο κίνημα του Νεοπλατωνισμού. Η διαστρωμάτωση του όντος σύμφωνα προς τη θεολογία των Χαλδαϊκών Χρησμών υποδηλώνει την αναδιαμόρφωση των Χαλδαϊκών δογμάτων από τους Νεοπλατωνικούς. Ο πυρήνας της εργασίας αφορά στην κατάδειξη της ομοιότητας της ονομασίας «εν»: που οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν ως πρώτο συνθετικό σε πολλές από τις κύριες θεότητές τους, με το Ἒν την πρώτη θεολογική αρχή στο σύστημα του Νεοπλατωνισμού. Ακόμη, συγκρίνεται η Χαλδαϊκή Θεολογία προς τις Νεοπλατωνικές θέσεις περί Μυστικισμού και θρησκευτικότητας. Τελικά, όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ύστερος Νεοπλατωνισμός θα οδηγηθεί στη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και μίας νέας πρακτικής ως απηχήσεις της αρχαίας παράδοσης.

Λέξεις κλειδιά: Χαλδαίοι, Χρησμοί, Νεοπλατωνισμός, Πλωτίνος, Αρχαίες Θρησκείες

Βλ. Journal of Hellenic Religion6  (2012-2013) 55-76.

Πρβλ. THEOLOGY OF THE CHALDEANS AND PLOTINUS

The article is now available from ResearchGate, see here.

Updated on 20.10.2016.